Pozdravne besede veleposlanice Japonske || Greeting by the Ambassador of Japan

2023/11/23
amb

Ime mi je Akiko Yoshida in sem nova veleposlanica Japonske v Republiki Sloveniji. 22. novembra 2023 sem predala svoje poverilno pismo predsednici Republike Slovenije dr. Nataši Pirc Musar in začela z opravljanjem uradnih dolžnosti v Sloveniji.

Preden sem zasedla sedanji položaj, sem več let delala na področju mednarodnih odnosov na Ministrstvu za zemljo, infrastrukturo, promet in turizem (MLIT) Japonske, kjer sem sodelovala pri dvostranskih gospodarskih vprašanjih, kot je Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, oblikovanje pravil pri mednarodnih organizacijah in delovanje pogodbenih sistemov.

Od vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Japonsko leta 1992 so se odnosi okrepili na različnih področjih, vključno s politično, gospodarsko, medosebno in kulturno izmenjavo.
Lansko leto je bilo za obe državi nepozabno, saj smo praznovali 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov, in prizadevali si bomo, da ta pozitivni trend ohranimo in še okrepimo.

Zaradi stabilnega gospodarstva, visokih tehnoloških zmogljivosti, visoko usposobljenih kadrov in dobro razvite prometne infrastrukture japonska podjetja v zadnjih letih širijo svoje naložbe v Republiki Sloveniji. Gospodarsko in tehnološko sodelovanje med državama je v porastu, kar dokazuje izvedba poslovnih seminarjev vladnih agencij in poslovnih skupnosti obeh držav v Sloveniji, obiski poslovnih delegacij na Japonskem pod vodstvom slovenske vlade in sklenitev memoranduma o soglasju za medsebojno sodelovanje med vladnimi finančnimi institucijami obeh držav. Poleg tega je bil leta 2022 uspešno sklenjen pilotni projekt pametnih omrežij, ki so ga v Sloveniji izvedli japonska Organizacija za razvoj napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO), japonska podjetja in drugi. Za nadaljnje spodbujanje naložb in podjetniškega sodelovanja med državama si bomo prizadevali za zagotavljanje informacij in razvoj okolja, ki ustreza potrebam podjetij. Poleg tega bomo spodbujali povezovanje na področju vrhunske znanosti in tehnologije obeh držav, saj s tem ne bomo le okrepili vezi med državama, ampak tudi utrdili gospodarske temelje obeh držav za prihodnost.

Poleg tega so izmenjave med ljudmi, vključno s študijem v tujini in mednarodnim turizmom, temelj, na katerem bosta državi še dolgo gradili dobre odnose. Še naprej bomo podpirali aktivnosti na področju izmenjav, vključno s spodbujanjem meduniverzitetnih izmenjav in izmenjav med mesti obeh držav.

Slovenija in Japonska bosta leta 2024 hkrati nestalni članici Varnostnega sveta OZN. Državi sta tradicionalni prijateljici, ki ju družijo temeljne vrednote, kot so svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic in pravna država in ker bosta obe državi nestalni članici Varnostnega sveta OZN, si bomo skupaj prizadevali tudi za krepitev našega sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov v mednarodni skupnosti.

Pomembna naloga veleposlaništva, za uresničevanje katere si bomo prizadevali vsi zaposleni, pa je nuditi podporo japonskim rezidentom in obiskovalcem ter japonskim podjetjem, jim omogočiti varnost ter nuditi pomoč, ko jo potrebujejo.

Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji se bo še naprej zavzemalo za nadaljnji razvoj dvostranskih odnosov med Slovenijo in Japonsko.
 
23. november 2023
YOSHIDA Akiko
Veleposlanica Japonske v Sloveniji*English*
My name is Akiko Yoshida and I am the new Ambassador of Japan to the Republic of Slovenia. On 22 November, I presented my letter of credence to President Pirc Musar and started my official duties in Slovenia.
 
Prior to assuming my current position, I worked for many years in the field of international relations at the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) of Japan, where I was involved in bilateral economic issues such as EU-Japan EPA, the formulation of rules at international organisations and the operation of treaty systems.
 
Since the establishment of diplomatic relations between the Republic of Slovenia and Japan in 1992, relations have been strengthened in various aspects, including political, economic, people-to-people and cultural exchange.
Last year was a memorable year for both countries, as we celebrated the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, and we will strive to maintain and further strengthen this positive trend.
 
In recent years, Japanese companies have been expanding their investments in the Republic of Slovenia due to its stable economy, high technological capabilities, highly qualified human resources and well-developed transport infrastructure. Momentum for economic and technological cooperation between the two countries is growing, as evidenced by the holding of business seminars in Slovenia by the government agencies and business communities of both countries, business missions to Japan led by the Slovenian Government, and the conclusion of an MOU for mutual cooperation between the governmental financial institutions of the two countries. In addition, a smart community demonstration project by the New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) and Japanese companies and others was successfully completed in 2022. In order to further promote investment and corporate collaboration between the two countries, efforts will be made to provide information and develop an environment that meets the needs of companies. Furthermore, we will promote links between the two countries' excellent science and technology, as this will not only strengthen the ties between Japan and Slovenia, but will also strengthen the future economic foundations of the two countries.
 
In addition, people-to-people exchanges, including overseas study and tourism, are the foundation on which both countries will build good relations for a long time to come. We will continue to support the exchange activities, including the promotion of inter-university exchanges and exchanges between the regional cities of the two countries.  
 
In 2024, both Slovenia and Japan will serve as non-permanent members of the UN Security Council. Slovenia and Japan are traditional friends who share fundametnal values of freedom, democracy, human rights and the rule of law, and Japan will work together with Slovenia to strengthen our relations to address common challenges in the international community.
 
It is also an important task to support support Japanese residents and visitors from Japan, as well as Japanese companies, to ensure their safety and provide assistance when needed. All Embassy staff will make every effort to do so. 

Embassy of Japan in Slovenia is committed to further developing bilateral relations between Japan and Slovenia.
 
 
 YOSHIDA Akiko
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Slovenia
23 November 2023